Võta ühendust siin: tere@brandem.ee  +372 512 6674

Aitame Sul hoida ja leida häid töötajaid

Brandemi edukad projektid
500+ edukalt teostatud projekti
Brandemi kliendipagas
97% klientidest soovitavad meid kindlasti
19 Brandemi spetsialisti Sinu käsutuses
19 Brandemi spetsialisti Sinu käsutuses
Rahulolu uuring, rahulolevad töötajad, uuringud, tööandja bränd

Töötajate rahulolu uuringud

Töötajate rahulolu uuringud annavad kõige olulisema sisendi selleks, et teada oma organisatsiooni konkurentsieeliseid tööjõuturul. Läbi selle on võimalik vähendada tööjõuvoolavust ning lihtsustada uute töötajate värbamist võrreldes konkurentidega. 

Töötajate uuringud, mis need on?

Selleks, et olemasolevaid töötajaid hoida ning uusi tulemuslikult värvata, on vaja teada põhjuseid, mis motiveerivad inimesi organisatsioonis töötama ning kriteeriume, mille järgi potentsiaalseid kandidaadid tööandjat valivad. Töötajate uuringuid, sealhulgas töötajate rahulolu uuringuid ning töötajate pühendumuse uuringuid kasutataksegi nende tegurite välja selgitamiseks.

Küsitledes organisatsiooni töötajaid, on võimalik välja selgitada organisatsiooni tugevused tööjõuturul, ehk põhjused, miks inimesed seal töötada tahavad. Kõrvutades oma organisatsooni uuringutulemusi tööjõuturu-uuringu tulemustega saab teada, mille poolest on tööandja atraktiivne potentsiaalsetele kandidaatidele. Need samad tegurid on hilisemaks argumentatsiooniks kogu värbamiskommunikatsioonis, s.h töökuulutustel, karjäärilehel, töövestlusel, sisekommunikatsioonis ning töötajate motivatsioonimudelites.

Samuti annavad töötajate uuringud teadmise juhtidele selle kohta, mida peab organisatsioon muutma, selleks, et olla nii olemasolevate töötajate kui kandidaatide jaoks veel atraktiivsem tööandja.

Mida töötajate uuringud Sinu organisatsioonile annavad?

Töötajate rahulolu uuringud annavad vastuse kõige olulisemale küsimusele - miks Sinu organisatsioon on parim koht töötamiseks nii praegustele kui tulevastele töötajatele.

Uuringu tulemusel selgitatakse välja organisatsiooni tugevused ja nõrkused tööandjana, tänu millele tead, mida Sinu kui tööandja juures hinnatakse ning milliste tegurite arendamisega on vaja tööd teha. Selline teadmine võimaldab konkurentidest paremini töötajaid hoida ja leida ning soodustab tugeva tööandja maine tekkimist.

Uuringutest saadav info on väga väärtuslik, kuna see peegeldab organisatsiooni reaalset olukorda ning on koheselt rakendatav  nii töökuulutustes, karjäärilehel, töövestlustel, sisekommunikatsioonis, motivatsioonimudelis ja juhtimispraktikates.

Töötajate rahulolu uuringud on sisendiks järgmistele tegevustele:

Põhjused, miks valida uuringute läbiviimisel koostööpartneriks Brandem

Traditsiooniline töötajate rahulolu uuring, mida pakuvad erinevad uuringufirmad, ei võimalda saadud tulemusi võrrelda tööjõuturu konkurentide analoogiliste näitajatega. Väga sageli võrreldakse uuringutulemusi ainult enda firma siseselt varem läbi viidud uuringute tulemustega. Sellise info reaalne rakendusala on aga ülimalt kitsas.

Brandemi töötajate uuringutel on tööandjate jaoks kõrge praktiline väärtus – meie poolt läbiviidud uuringu tulemusel saab tööandja kõigi teda huvitavate sihtgruppide lõikes teada:

1. Oma organisatsiooni sisemised tugevused tööandjana – tegurid, mida oma töötajad peavad töötamise ja tööandja juures oluliseks ja millega rahulolu on kõrge. Need tegurid on põhjused, miks töötajad organisatsioonis töötavad.

Kuidas seda teadmist rakendada:

  • Sõnumid sisekommunikatsiooni tarbeks. Mis sellest kasu on – madalam personali voolavus.

  • Sisend, millega organisatsiooni tööjõuturu konkurentidega võrrelda. Mis sellest kasu on – toimivad värbamissõnumid tagavad suurema hulga sobivaid kandidaate ja väiksema vabatahtliku personalivoolavuse.

2. Oma organisatsiooni sisemised nõrkused tööandjana – tegurid, mida töötajad peavad oluliseks, kuid millega rahulolu on madal. Need on tavaliselt põhjused, mis panevad töötajad uut tööandjat otsima.

Kuidas seda teadmist rakendada:

  • Tegevuskava organisatsiooni juhtkonnale – mida teha selleks, et olla oma töötajate jaoks atraktiivsem tööandja. Mis sellest kasu on – madalam personalivoolavus, lihtsam värvata töötajaid

3. Organisatsiooni eristuvad tugevused tööandjana. Tegurid, mille osas tööandjal on tööjõuturul konkurentsieelis.

Kuidas seda teadmist rakendada:

  • Argumendid värbamiseks – milliseid sõnumeid kasutada töökuulutustes, karjäärilehel ja sotsiaalmeedias selleks, et värbamine oleks tulemuslik; milline peab olema toimiv töökuulutuse disain. Mis sellest kasu on – suurem värbamisvõimekus (rohkem sobivaid kandidaate, lühem värbamise aeg, väiksemad värbamise kulud).

  • Argumendid töötajate hoidmiseks – sisend sisekommunikatsiooni plaani. Mis sellest kasu on – madalam personali voolavus.

4. Organisatsiooni jaoks oluliste nn väljundnäitajate (nagu töötajate pühendumus, tööandja soovitamise määr, hinnang tööandja mainele, töötajate üldine rahulolu) perioodiline uurimine ja võrdlus tööjõuturu vastavate näitajatega (võrdlus konkureerivate tööandjate koondnäitajatega sihtgruppide kaupa) võimaldab hinnata tööandja brändi tugevust ja oma konkurentsivõimet tööjõuturul.

Kuidas seda teadmist rakendada:

  • Oma positsiooni teadmine tööjõuturul võimaldab organisatsioonil seada starteegilisi tööandja turunduse eesmärke ja planeerida eesmärkide saavutamiseks vajalikke tegevusi ja vahendeid.

“Tööandja brändi väljatöötamise ning töötajate uuringute suurimat kasu näen võimaluses näha Tavidit kõrvaltvaatajana. Mul on hea meel, et meil on nüüd olemas arusaam sellest, mida erinevatel ametikohtadel töötavad inimesed tööandjalt ootavad ja hindavad. Uuringu tulemusena teame asju, mis on meie töötajate jaoks kriitilise tähtsusega ja mille kindlasti ka ellu viime. Näiteks palgasüsteemi muutus ja kontorite remont. Kogu töö lihtsustab värbamist, sest oskame täpsemalt kommunikeerida, kes me oleme, mida me teeme ning millised inimesed siin töötavad. Kindlasti soovitan Brandemit ka teistele ettevõttetele!" Toomas Pavelson,Tavidi Eesti üksuse juht

Kuidas töötajate uuringute tegemine käib?

Enne töötajate uuringuga alustamist selgitame koos kliendiga välja täpse uuringu vajaduse ja uuringu eesmärgid. Seejärel arvutame välja tööde täpse mahu ning hinna ja sõlmime kliendiga konfidentsiaalse teabe kaitse ja teenuse lepingu. Seejärel viime läbi kõik uuringu etapid, kooskõlastades vajalikud tegevused eelnevalt kliendipoolse projektijuhiga.

Uuringu tulemused esitatakse kliendile sellisel kujul, et klient saab kas iseseisvalt või Brandemi konsultandi kaasabil tulemusi kohe rakendama hakata.

Olenevalt organisatsiooni eripärast ja konkreetsest uuringu eesmärgist kulub alates kliendi tellimusest kuni tulemuste esitamiseni 6 kuni 16 nädalat. Selleks, et teada saada kui palju aega kulub Sinu organisatsiooni eesmärkidele vastava uuringu läbiviimiseks, küsi meie konsultandilt nõu siin: tere@brandem.ee

 

Brandemi teostatavad uuringud jagunevad kaheks:

1. Organisatsioonisisesed uuringud – selle käigus selgitame välja organisatsiooni sisemised tugevused ja nõrkused tööandjana. Uuringu metoodika on välja töötatud koostöös Tartu Ülikooli sotsiaalteadlastega. Kliendi eesmärkide saavutamiseks kasutame nii kvantitatiivseid kui kvalitatiivseid uurimismeetodeid:

a. Kvantitatiivuuring: ankeetküsimustik nii veebipõhiselt kui ka vajadusel paberkandjal (olenevalt sihtgrupi eripärast). Küsimuste ja väidete arv sõltub kliendi eripärast ja uuringu täpsest eesmärgist.

b. Kvalitatiivuuring: poolstruktureeritud individuaal- ja fookusgrupi intervjuud.

Uuringuid viime läbi vajadusel nii eesti-, vene- kui ka inglise keeles. Töötaja saab valida vastamiseks kõige paremini sobiva keele.

 

2. Tööjõuturu-uuringud - uuringute käigus selgitame välja, mis on töötajatele erinevate sektorite ja ametkondade lõikes oluline, milline on nende kandideerimiskäitumine jne. Infot kasutame:

a. Tööandja konkurentsieeliste ehk eristuvate tugevuste väljaselgitamiseks. Meie uuringumetoodika on välja töötatud selliselt, et organisatsioonisisesed töötajate uuringu tulemused on otseselt võrreldavad tööjõuturu-uuringute tulemustega. Selliselt saame iga sihtgrupi kaupa (näiteks: juhid, müügitöötajad, IT-spetsialistid, tootmise lihtöölised, laotöötajad, kokad, õpetajad, meditsiiniõed, autojuhid, jne) üles leida konkurentsieelised tööandja jaoks olulise sihtgrupi hulgas.

b. Värbamiskommunikatsioonis müügiargumentide teada saamiseks – millised tegurid panevad töökohta vahetama IT-arendajaid? Milliseid argumente kasutada müügijuhi või finantsjuhi värbamisel? Millist palka peaks pakkuma, et saada oma ettevõttesse tööjõuturult parimad juhid? – sellistele ja paljudele teistele küsimustele saame meie poolt läbiviidavast tööjõuturu-uuringust asjakohased vastused.

Kes kuuluvad tiimi?

Brandemi tiimi on kaasatud oma ala professionaalid, keda võid usaldada. Kasutame oma töös teadmisi, mida oleme kogunud näiteks 15-aastasest juhtimiskogemusest, kümnete organisatsioonide konsulteerimisest, edukatest müügi- ja värbamisprojektidest ning käega katsutavaid tulemusi toonud turundustegevustest.

Töötajate uuringuprojektides osalevad tavaliselt Brandemi projektijuht, üks kuni neli (uuringu)konsultanti (vastavalt organisatsiooni vajadusele) ja lisaks kliendi poolt majasisene projektijuht, kes koordineerib projektitegevusi kliendi organisatsiooni siseselt (näiteks kogub kokku ja edastab kliendil olemasolevat taustainfot, aitab grupiintervjuude, töötubade  planeerimisel jms).

Brandemi tuumikmeeskonnast osalevad töötajate uuringute läbiviimisel Karoliina Arold ja Carina Mättikas. Lisaks kaasame oma valdkonna tippeksperte olenevalt organisatsiooni eripärast ja uuringuprojekti eesmärkidest. Brandemi koostööpartnerid uuringute läbiviimisel on Rakendusuuringute Keskus Centar, Tartu Ülikool.